รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย                      Page No.     :      1 
Program name  : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT            รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร                     Report date  : 03.05.2022 
User name     : 0305U05                   หน่วยเบิกจ่าย 000000300500054 ดสก.                  Report Time  : 11:30:59   
                                           วันที่ 01.03.2022 ถึง 31.03.2022                                             
 
        บัญชีแยกประเภท                    ยอดยกมา              เดบิต                เครดิต               ยอดยกไป      
1101010101 เงินสดในมือ                            0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
1101010110 พักเงินสดรับ                           0.00           563,826.08          (563,826.08)                0.00 
1101010112 พักเงินนำส่ง                           0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
1101010113 พักรอ Clearing                         0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
1101020501 เงินฝากคลัง                      613,907.44           747,045.19          (187,207.54)        1,173,745.09 
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง                    0.00         6,799,770.36        (6,799,770.36)                0.00 
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.                      0.00            95,851.00           (95,851.00)                0.00 
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.                     0.00            21,615.00           (21,615.00)                0.00 
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน                   71,400.00           117,600.00           (83,600.00)          105,400.00 
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์                    985,799.28                 0.00                 0.00           985,799.28 
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว                     0.00           117,600.00          (117,600.00)                0.00 
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก                     0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
1102050124 ค้างรับจาก บก.                         0.00           117,466.00          (117,466.00)                0.00 
1105010105 วัสดุคงคลัง                      513,309.00            35,100.00                 0.00           548,409.00 
1205010101 อาคารพักอาศัย                 93,591,416.00                 0.00                 0.00        93,591,416.00 
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย           (36,572,432.76)                0.00          (265,599.44)      (36,838,032.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน                101,595,699.00                 0.00                 0.00       101,595,699.00 
1205020103 คสส. อาคาร สนง.              (56,251,097.83)                0.00          (338,684.80)      (56,589,782.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น             27,839,910.48                 0.00                 0.00        27,839,910.48 
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น             (7,709,447.11)                0.00           (80,174.05)       (7,789,621.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง                 60,659,865.00                 0.00                 0.00        60,659,865.00 
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง           (34,244,244.57)                0.00          (220,787.41)      (34,465,031.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน              13,457,347.46                 0.00                 0.00        13,457,347.46 
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน                    0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน         (13,341,260.12)                0.00            (5,479.34)      (13,346,739.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ               8,094,100.00                 0.00                 0.00         8,094,100.00 
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ                    0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ          (5,900,659.82)                0.00           (49,605.28)       (5,950,265.10)
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ           20,174,966.75                 0.00                 0.00        20,174,966.75 
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ                         0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ              (12,760,593.81)                0.00           (56,816.17)      (12,817,409.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา                  1,924,674.00                 0.00                 0.00         1,924,674.00 
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา                       0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา             (1,699,837.88)                0.00            (4,717.78)       (1,704,555.66)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ               122,892,613.73                 0.00                 0.00       122,892,613.73 
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ           (52,549,621.80)                0.00          (695,798.57)      (53,245,420.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            3,090,028.27                 0.00                 0.00         3,090,028.27 
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์               (2,725,790.29)                0.00           (33,898.45)       (2,759,688.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว               1,747,500.00                 0.00                 0.00         1,747,500.00 
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว          (1,747,437.00)                0.00                 0.00        (1,747,437.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น                   7,673,201.50                 0.00                 0.00         7,673,201.50 
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น              (7,673,193.50)                0.00                 0.00        (7,673,193.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง                     0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง                     0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก                      0.00            80,615.64           (80,615.64)                0.00 
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ                    0.00            61,100.00           (61,100.00)                0.00 
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน                      0.00         7,206,344.41        (7,206,344.41)                0.00 
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ                    0.00           102,685.99          (102,685.99)                0.00 
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย                    0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย                        0.00           116,851.00          (116,851.00)                0.00 
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)                      0.00               289.94              (289.94)                0.00 
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)                    0.00               505.15              (505.15)                0.00 
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ                    0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก                    0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
2111020199 เงินรับฝากอื่น                (1,438,821.45)                0.00            (7,445.19)       (1,446,266.64)
2112010199 เงินประกันอื่น                   (66,960.00)                0.00                 0.00           (66,960.00)
2113010199 สิทธิป/ยค้าง-สั้น                      0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
2213010101 ร/ดรอรับรู้                     (516,208.67)                0.00                 0.00          (516,208.67)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ            18,805,613.99                 0.00                 0.00        18,805,613.99 
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม           (250,938,701.69)                0.00                 0.00      (250,938,701.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด                     0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
3105010101 ทุนของหน่วยงาน                (4,053,099.23)                0.00                 0.00        (4,053,099.23)
4102030101 ร/ด-อากรขาเข้า                (2,528,465.00)                0.00          (574,493.00)       (3,102,958.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี                (13,375.00)                0.00                 0.00           (13,375.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก              12,642.22             2,872.46                 0.00            15,514.68 
4104010104 ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก              13,375.00                 0.00                 0.00            13,375.00 
4202010126 ร/ดค่าธ.ศุลกากร                 (590,300.00)                0.00           (10,480.00)         (600,780.00)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง                (445,297.09)                0.00           (33,025.44)         (478,322.53)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด                (2,000.00)                0.00                 0.00            (2,000.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก                      (754.29)                0.00                 0.00              (754.29)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น            (254,083.73)                0.00                 0.00          (254,083.73)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ                   445,297.09            33,025.44                 0.00           478,322.53 
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก             (584,000.00)           83,600.00          (201,200.00)         (701,600.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.                  (309,691.82)                0.00           (25,580.25)         (335,272.07)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี              (19,118.41)                0.00            (4,139.75)          (23,258.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร                 (388,300.00)                0.00           (77,660.00)         (465,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน               (684,966.97)                0.00           (35,285.09)         (720,252.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง                     (46,655.00)                0.00                 0.00           (46,655.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก               (701,366.33)                0.00          (187,207.54)         (888,573.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง             (215,940.27)                0.00            (7,445.19)         (223,385.46)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม            (9,131,652.23)                0.00        (2,395,824.85)      (11,527,477.08)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี            (156,036.83)                0.00           (33,922.27)         (189,959.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา                    1,848,000.00           952,800.00          (464,400.00)        2,336,400.00 
5101010113 ค่าจ้าง                           90,450.00            18,090.00                 0.00           108,540.00 
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ              388,300.00            77,660.00                 0.00           465,960.00 
5101010116 เงินค่าครองชีพ                     9,550.00             1,910.00                 0.00            11,460.00 
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel                  16,000.00             4,000.00                 0.00            20,000.00 
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้              60,000.00            15,000.00                 0.00            75,000.00 
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด                  2,180.00               191.00                 0.00             2,371.00 
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น                5,138,194.12         2,052,641.33        (1,039,203.48)        6,151,631.97 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร              45,745.00                 0.00                 0.00            45,745.00 
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ                  910.00                 0.00                 0.00               910.00 
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.               10,240.00                 0.00                 0.00            10,240.00 
5104010104 ค่าวัสดุ                          10,672.00                 0.00                 0.00            10,672.00 
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ                 29,887.76            26,000.00                 0.00            55,887.76 
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                     59,963.47            15,906.64                 0.00            75,870.11 
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก                 850.00                 0.00                 0.00               850.00 
5104020101 ค่าไฟฟ้า                         366,793.31            79,170.29                 0.00           445,963.60 
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล                 58,404.68            20,642.45                 0.00            79,047.13 
5104020105 ค่าโทรศัพท์                        1,266.10               430.25                 0.00             1,696.35 
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์                  7,889.00             2,443.00                 0.00            10,332.00 
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ                 1,845.00               615.00                 0.00             2,460.00 
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก              11,941.50             2,994.00                 0.00            14,935.50 
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร                1,293,726.36           505,495.72          (239,896.28)        1,559,325.80 
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.            1,649,722.79           644,593.66          (305,908.86)        1,988,407.59 
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น              390,525.22           152,589.30           (72,415.25)          470,699.27 
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ            1,075,448.19           420,208.25          (199,420.84)        1,296,235.60 
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.                  26,689.11            10,428.20            (4,948.86)           32,168.45 
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ             313,264.38            97,209.43           (47,604.15)          362,869.66 
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า                276,749.82           108,134.03           (51,317.86)          333,565.99 
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา                 22,980.13             8,978.99            (4,261.21)           27,697.91 
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ             3,389,212.34         1,324,261.79          (628,463.22)        4,085,010.91 
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ                 165,118.32            64,516.44           (30,617.99)          199,016.77 
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.               706,013.38            71,087.46                 0.00           777,100.84 
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.            3,492,963.36           582,100.54                 0.00         4,075,063.90 
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง              597,551.51           187,207.54                 0.00           784,759.05 
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง            (130,002.56)                0.00                 0.00          (130,002.56)
5210010118 TE-ภายในกรม                      629,700.00           237,987.00                 0.00           867,687.00 
6201010101 พัก เงินฝากคลัง                        0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6303010101 Conv อาคารพัก                          0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน                     0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง                     0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6307010101 Convสำนักงาน                           0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6308010101 Conv ยานพาหนะ                          0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ                     0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์                       0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
6330010101 Conv สินทรัพย์ระหว่า                   0.00                 0.00                 0.00                 0.00 
 รวมหน่วยเบิกจ่าย      300500054                  0.00        23,989,055.97       (23,989,055.97)                0.00